Последни проекти

завршени проекти

активности

Патна

инфраструктура

Обработка и пополнување на фуги и пукнатини, репариране по постоечка состојба на асфалтобетонови подови со инфраред, полагање на патно означување

Аеродромна

инфраструктура

Изведба на зглобовите, преработка и полнење, набавка и монтажа на светилки, испорака и инсталација на копнени системи за сопирање во итни случаи за авиони

Трамваjна

инфраструктура

Имплементација на фуги

Мостови

обjекти

Имплементација на фуги тип “Thorma joint” и фуги на преодните плочи, испорака и монтажа на готови фуги

Градежна механизација

и материјали

Набавка и продажба на градежни машини и материјали

Јавно градежништво и

градежништво за изградба на домуви

Пополнување на црева и пакериране, испорака и монтажа на конструктивни фуги, извршување на навидум битуменски фуги

PVC и алуминиумски

прозори и врати

Производство, испорака и монтажа на PVC и алуминиумски прозори и врати

Автомобили

и резервни делови

Трговија со автомобили и резервни делови

Сервизна активност

Вршење на поправка и услужни дејности, како и промена на потрошен материјал

Трговија на големо

и мало

Трговија на големо и мало на производи за домаќинство и за лична употреба

ДА ЈА ИЗГРАДИМЕ ИДНИНАТА ЗАЕДНО

25 години во служба на нашите клиенти.

Партнери

Клиенти